• null

  Zakelijke verzekeringen

 • null

  Agrarische verzekeringen

 • null

  Particuliere verzekeringen

 • null

  Verzekeringen werknemers

 • null

  AOV

Verzekeringen werknemers

Geen gemakkelijke materie

Ziekte, langdurige arbeidsongeschiktheid, Arbo-ondersteuning, pensioenrechten, het zijn zomaar wat terreinen waarbinnen de wetgever allerlei richtlijnen heeft opgesteld. Bovendien kunnen ook binnen een CAO aanvullende eisen zijn gesteld.
En dat alles legt wel de nodige druk op u als ondernemer

Personeel:
Bent u toe aan een verhelderend gesprek, dan maken wij daar graag tijd voor vrij.

Ziekteverzuim:
De eerste 24 maanden
Krachtens wettelijke bepalingen bent u als werkgever verplicht een zieke werknemer gedurende de eerste 24 maanden (na een wachttijd) het salaris voor minimaal 70% door te betalen. Via CAO mag daarop naar boven worden afgeweken.

Poortwachter
Het is wel van belang, dat u in goed overleg met uw ARBO-dienst, zich houdt aan de verplichtingen ingevolge de Wet Verbetering Poortwachter. Daarin is onder meer geregeld, dat zowel de werkgever als de werknemer met elkaar in overleg moeten (blijven) treden om te komen tot werkhervatting. Een aantal stappen daarbij is zelfs dwingend voorgeschreven.

Verzekeren
Niettemin betekent ziek personeel wel, dat uw salarisverplichtingen gewoon doorlopen, terwijl er geen arbeid verricht kan worden. Grotere ondernemingen zullen dit risico goed zelf kunnen dragen. Voor de overige ondernemingen kunnen de gevolgen van ziek personeel echter zo groot zijn, dat verzekeren de voorkeur gaat verdienen.

Traditioneel
Deze kan u helpen het risico op te vangen. Doorgaans wordt hierbij een eigen-risico-termijn van 7 of 14 dagen aangehouden. Langere eigen-risico-termijnen zijn overigens ook mogelijk. Maar duurt de ziekte langer, dat kunt u de salariskosten (grotendeels) afwentelen op de gekozen verzekeraar.

Stop loss
Bent u als ondernemer goed in staat de meeste ziektegevallen te financieren uit eigen vermogen, dan zult u er wellicht toch behoefte aan hebben al te groot ziekteverzuim over te willen laten aan een verzekeraar. Bij de stop-loss-polis spreekt u met de verzekeraar af dat u zelf 70, 80, 90 of zelfs 100% van de jaarlijkse loonsom voor eigen risico neemt. Overschrijdt het ziekteverzuim in een jaar die grens, dan zal de verzekeraar de overige verzuimkosten overnemen.

Grote verschillen
De praktijk leert dat juist op het terrein van ziekteverzuimpolissen grote verschillen bestaan tussen de verschillende verzekeraars. Zeker wanneer er combinaties gemaakt kunnen worden met pensioenregelingen of andere ‘groepsoplossingen’. Van ons mag u in ieder geval verwachten dat wij als uw adviseur de verschillende oplossingen helder voor u naast elkaar zetten.

Langdurig ziek personeel:
Ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid blijft u verantwoordelijk.
Zoals bekend bent u als werkgever gedurende de eerste 24 maanden van de ziekte van een personeelslid zelf verantwoordelijk voor de loondoorbetaling. En dat risico hebt u ongetwijfeld verzekerd via een verzuimverzekering. Maar de vraag is wat er gebeurt wanneer een werknemer langer ziek blijft.

Vroeger betekende dat simpelweg: de WAO. Maar sinds 1 januari 2006 wordt dit geregeld via de WIA: de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen. Het betekent niet dat de WIA onder alle omstandigheden de salarisbetalingen over neemt. De WIA neemt slechts gedeeltelijk uw zorgen over. We zetten het graag even voor u op een rij.

Allereerst wordt niet meer gekeken naar de mate waarin iemand niet meer kan werken, gekeken wordt naar de vraag in hoeverre iemand nog geschikt is werk te doen. Gezocht wordt naar de verdiencapaciteit. Daarbij speelt geen rol of daar een baan voor gevonden kan worden.

Voorbeeld 1:
Thea is managementassistente met een salaris van eur.50.000 per jaar. Door RSI geveld meldt zij zich arbeidsongeschikt. De keuringsarts stelt vast, dat zij nog uitstekend het vak van bibliothecaresse kan uitvoeren met een bijpassend salaris van eur.24.000 per jaar. Thea heeft nog een verdiencapaciteit van 48%

Voorbeeld 2:
Kees is kapper met een salaris van 23.000 euro. Door kapperseczeem kan hij zijn werk niet meer doen. Hij meldt zich arbeidsongeschikt. Kees blijkt prima met computers overweg te kunnen en zou in een computerwinkel als verkoper aan de slag kunnen tegen eenzelfde salaris. Kees heeft nog een verdiencapaciteit van 100%.

Lastig
Nu bepalend is in hoeverre iemand nog een vergelijkbaar salaris kan verdienen valt onmiddelijk op, dat de lager betaalde werknemer niet zo makkelijk meer in een uitkeringssituatie terecht kan komen. Want een beroep met een vergelijkbaar salaris is sneller gevonden naarmate het salaris lager is. Het betekent tevens, dat het voor u als werkgever minder makkelijk wordt lager betaald personeel ‘ af te laten vloeien’.

Toelatingsdrempel WIA
De WIA is overigens alleen toegankelijk indien de werknemer  een verdiencapaciteit heeft van minder dan 65%. (Hij is dan voor meer dan 35% arbeidsongeschikt). Is de verdiencapaciteit hoger dan die 65%, dan zult u die werknemer in dienst moeten houden.

Kort gezegd valt de WIA uiteen in twee nieuwe regelingen:
1. De IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) en de
2. WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)

Gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt (WGA)
Blijkt iemand een verdiencapaciteit te hebben van minder dan 65%, dan kan de werknemer een beroep gaan doen op de WGA. Hij ontvangt dan een uitkering van 75% van het laatste salaris gedurende de eerste 2 maanden en daarna 70%. (de uitkering is wel aan een maximum gebonden). De duur van de uitkering is maximaal 38 maanden. Daarna volgt de ’vervolguitkering’, waarvan de hoogte afhankelijk is van de mate waarin wordt gewerkt. Wordt minder dan 50% van de ’verdiencapaciteit’ gewerkt, dan wordt de vervolguitkering gebaseerd op het minimum loon en het percentage ongeschiktheid.
Een duidelijke verzwaring die tot doel heeft mensen actief aan het werk te krijgen. Want wie tijdens de vervolguitkering niet werkt (ook hier: er wordt niet gekeken of er een baan te vinden is!) zakt in inkomen naar het sociale minimum.

Volledig arbeidsongeschikt (IVA)
Een werknemer is uitsluitend volledig arbeidsongeschikt, indien de verdiencapaciteit zelfs minder is dan 20%. In praktijk betekent dit, dat een hoger betaalde werknemer in een nieuwe functie meer dan 80% aan inkomen zou inleveren. Voor de lager betaalde werknemer betekent dit, dat hij zodanig arbeidsongeschikt is, dat er geen enkel werk meer gevonden kan worden. Binnen de IVA bedraagt de uitkering 75% van het laatst verdiende loon. Die uitkering geldt tot de 65-e verjaardag, maar is overigens wel, net als voorheen, aan een bovengrens gebonden.

De gevolgen voor u
De WIA gaat er van uit, dat u werknemers met een verdiencapaciteit van 65% of meer gewoon in dienst houdt. Onafhankelijk van de vraag, of u daar dan nog wel werk voor hebt. Is de verdiencapaciteit minder dan 65% maar nog steeds meer dan 20%, dan zult u de werknemer actief moeten begeleiden bij de reintegratie. De kosten daarvan zijn voor u.

Verzekeren
Er bestaan heel wat verschillende verzekeringsoplossingen voor. Zeker in combinatie met het verzekeren van het ‘ziekteverzuim’. Maar uit bovenstaande blijkt wel, dat de WIA stevige gevolgen kan hebben voor uw liquiditeit. Voor de onderneming met weinig personeel kan de WIA zelfs ronduit rampzalige gevolgen.

Maak een afspraak met ons kantoor. Voor duidelijkheid. En voor rust. We gaan er graag met u over in gesprek.

Verzekeringen

Noordkop Verzekeringen maakt deel uit van het partnernetwerk van bedrijven:

Adviespartner Noordkop

Verzekeringen, boekhouding en financiële administratie.

Anders Lenen

Persoonlijke leningen, doorlopend krediet en financial lease.

Payroll Actief

Diverse diensten
in payrolling.

Noordkop Verzekeringen werkt samen met de volgende maatschappijen: